5% ZNIŻKI na pierwszy zakup.

Warunki umowy

Regulamin sklepu internetowego gurufarm.cz

Zakupy w tym sklepie internetowym podlegają minimalnemu wiekowi 18 lat.

Eshop Gurufarm.cz (zwany dalej „sprzedawcą”)
operator: Code 420 s.r.o.
numer identyfikacyjny: 17986672
Numer VAT: CZ17986672
przed Sądem Miejskim w Pradze Numer akt: C 379731
z siedzibą pod adresem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praga 4

na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.gurufarm.cz.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy Regulamin (dalej zwany "Regulaminem") Code 420 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, numer identyfikacyjny: 17986672  (dalej zwany "Sprzedającym") reguluje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem gurufarm.cz (zwanej dalej "Stroną Internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony Internetowej (zwanego dalej "Interfejsem Internetowym Sklepu").

1.2 Warunki nie dotyczą przypadków, w których osobą zamierzającą nabyć towary od Sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która działa w ramach zamawiania towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

1.4 Postanowienia niniejszych warunków stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa Zakupu oraz Regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa Nabycia może być zawarta w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie Warunków. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego w Witrynie, Kupujący może uzyskać dostęp do jej interfejsu użytkownika. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeżeli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej oraz zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizowania informacji podanych na Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest chroniony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż jeden rok lub jeżeli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 Wszelkie prezentacje towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Postanowienia § 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone w zwykły sposób drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu.  Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu dotyczą wyłącznie przypadków, w których towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4 W celu zamówienia towaru Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu (dalej jako "adres elektroniczny Kupującego").

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca ma zawsze prawo zwrócić się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedawca przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie mogą one odbiegać od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Cena towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

4.1.1. gotówką w momencie dostawy w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;

4.1.2. przelewem na rachunek Sprzedawcy o numerze 2402461343/2010, prowadzony w Fio banka, a.s. (zwany dalej "rachunkiem Sprzedawcy");

4.1.3. w gotówce za pośrednictwem systemu płatności PayU S.A.;

4.1.4. za pomocą bezgotówkowej karty płatniczej;

4.1.5. poprzez kredyt udzielony przez stronę trzecią.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego zadatku ani żadnej innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień artykułu 6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu trzech dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.6.Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Paragraf 2119 (1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę po dokonaniu zapłaty ceny za towar i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

4.9. Minimalna kwota zamówienia to 17 EUR z VAT.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub na jego rzecz, od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych.

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w artykule 1 Warunków, lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów, zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) Kodeksu cywilnego, przy czym jeśli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy eshop@gurufarm.cz.

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 2 Warunków, Umowa kupna zostaje unieważniona od samego początku. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedawcy przez Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedawcy odstąpienia od Umowy kupna. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 2 Warunków Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Umowy kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

5.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę z tytułu uszkodzenia towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 W przypadkach, w których Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z postanowieniami art. 1829 (1) Kodeksu Cywilnego, Sprzedający ma również prawo do odstąpienia od Umowy Kupna w dowolnym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na konto wskazane przez Kupującego.

5.7 Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest Kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 W przypadku uzgodnienia innego sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.

6.2 Jeśli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towarów do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to uprawnień kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady towarów oraz innych uprawnień kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5 Dalsze prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące powszechnie przepisy prawne (w szczególności przepisy §§ 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz.)

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za to, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego sprzedawca deklaruje ich użycie lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzorca,

7.2.4. towary znajdują się w odpowiedniej ilości, są odpowiedniej miary lub wagi; oraz

7.2.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

7.3 Sprzedawca będzie miał zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania. W pozostałych przypadkach Kupujący może skorzystać z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty jego otrzymania. Jeżeli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie, zgodnie z innymi przepisami prawa, podano okres, przez jaki towar może być używany, stosuje się przepisy dotyczące gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą nadawały się do zwykłego użytku lub zachowają swoje zwykłe właściwości przez pewien okres czasu. Jeżeli kupujący słusznie zarzucił sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia oraz termin rękojmi nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

7.4 Postanowienia, o których mowa w artykule 7.4. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odbiorem towaru wiedział, że towar jest wadliwy lub jeżeli sam spowodował wadę.

7.5 Roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady towarów należy dochodzić wobec Sprzedawcy. Jeżeli jednak w zaświadczeniu wystawionym przez sprzedającego dotyczącym zakresu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (w rozumieniu § 2166 Kodeksu cywilnego) wskazano inną osobę wyznaczoną do dokonania naprawy, która znajduje się w miejscu zamieszkania sprzedającego lub w miejscu bliższym kupującemu, kupujący powinien skorzystać z prawa do dokonania naprawy u osoby wyznaczonej do jej dokonania.

7.6 Kupujący może w szczególności wykonywać swoje uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towarów telefonicznie pod numerem +420 705 999 261 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem eshop@gurufarm.cz .

7.7 Kupujący powiadomi Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu w chwili zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.

7.8 Jeśli towar nie posiada cech określonych w art. 7.2

7.9. Jeżeli jednak prawo do odszkodowania nie zostanie wykonane w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli sprzedawca argumentuje, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w odpowiednim czasie.

7.10 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez regulamin reklamacyjny Sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów z chwilą uiszczenia pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3 Reklamacje Konsumentów rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego eshop@gurufarm.cz. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego.

8.4 Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwy do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7 Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Sprzedawca wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "GDPR") związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego na potrzeby wykonania Umowy Kupna, na potrzeby negocjacji Umowy Kupna oraz na potrzeby realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedawcy w formie odrębnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu Kupującego zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianach niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania Sprzedawcy wynikające z umowy kupna-sprzedaży mogą zostać wypełnione bez zapisywania plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu.

11. ZGŁOSZENIE

11.1 Doręczenie Kupującemu może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu. Dokonując wyboru prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony przyznanej przez przepisy porządku prawnego, od których nie można odstąpić w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku niedokonania wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3 Umowa Zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży jest załączony do Warunków.

12.5 Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres do doręczeń

12.6 Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 4. 5. 2023